Kompaktní provedení měřící sestavy je určeno pro sledování hladiny a teploty vody ve vrtu, v jímkách, nádržích a v otevřených tocích. Sestavu lze dodat v základním provedení bez datových přenosů nebo v provedení se zabudovaným GSM/GPRS+SMS modulem nebo s radiovým modulem pro předávání dat do centrální telemetrické stanice M4016-G3.

Hladinoměrná sestava DOGA40

  • Sestavy je svými rozměry uzpůsobena pro měření hladin a teplot ve vrtech
  • Automatické předávání dat na server přes GSM síť
  • Sběr dat z několika blízkých vrtů do jedné telemetrické jednotky pomocí vestavěné radiového modulu
  • Robustní nerezové provedení s vysokým krytím
  • Vysoká přesnost měření a dlouhodobá stabilita
  • Extrémně dlouhá doba provozu bez výměny baterie (až 20 let u bezpřenosového provedení, až 10 let u GSM/GPRS varianty)
  • SW podpora na serveru (grafy, tabulky, exporty, ...)
  • Nízká poořizovací cena
  • Zanedbatelné provozní náklady za datové přenosy

Základní popis

Mechanické provedení sestavy H40-TSH22

Měřící sestava je složena z ponorného tlakového snímače TSH-22 a z malého dataloggeru H40, ze kterého je tlakový snímač také napájen. Jedná se o robusní přístroje v nerezovém provedení s vysokým krytím, které jsou uzpůsobeny pro trvalý provoz v úzkém a vlhkém prostředí vrtu. Oba přístroje jsou spojeny speciálním kabelem obsahujícím kompenzační kapiláru atmosférického tlaku vzduchu přes kruhový konektor s krytím IP67. Možnost rozpojení přístrojů dovoluje snadnou případnou rekalibraci snímače hladiny či výměnu jedné z částí měřící sestavy. Propojovací konektor také obsahuje speciální polopropustný filtr, který zabraňuje průniku vlhkosti k sondě a přitom nebrání vyrovnávání atmosférického tlaku vzduchu vně a uvnitř ponorné sondy TSH-22.

Mechanicky je hydrologger H40 upevněn na nerezovém držáku SH1, jehož součástí je i závěs kabelu ponorného snímače hladiny. Za tento držák se obvykle celá měřící sestava uchytí do zhlaví vrtu. Konstrukce držáku dovoluje umístit měřící sestavu i do vrtů o vnitřním průměru pouhých 50 mm. Je-li potřeba měřit v ještě menším průměru, lze hydrologger z držáku sejmout. Průměr ponorného snímače hladinyTSH-22 je 22 mm a samotného hydrologgeru H40 je 40 mm.

Měřící rozsah a délka propojovacího kabelu

Měřící rozsah vlastního snímače výšky hladiny TSH-22 je dán již při jeho výrobě. Standardně jsou dodávány snímače s rozsahem 0 až 7 m vodního sloupce (7 m v.s.). Na objednání lze dodat i jiný rozsah z řady 2 m, 5 m, 7 m a 10 m. Stejně tak je potřeba při objednávce sestavy uvést délku propojovacího kabelu, který je pevnou a nerozebíratelnou součástí ponorného tlakového snímače TSH-22. Případná úprava délky kabelu dovoluje jen jeho zkrácení (za cenu instalace nového konektoru na jeho konec).

Pro větší kolísání hladiny než 10 m vodního sloupce lze spolu s Hydro Loggerem H40 dodat snímače typu LMP307i/RS485 od společnosti BD Sensors s.r.o., dodatečně vybavené propojovacím sedmi pinovým konektorem. Tyto snímače jsou o něco dražší než snímače TSH-22, lze je však dodat v rozsazích 20 m, 40 m, 100 m a 200 m vodního sloupce.  

filtr a závěs hladinoměrné sestavy DOGA40

Vysoká přesnost a stabilita měření

Měření a zpracování signálu tlakového senzoru včetně složitých teplotně-kompenzačních výpočtů je prováděno přímo v ponorném snímači TSH-22 při prakticky neměnné teplotě vody ve vrtu. Do připojeného dataloggeru je propojovacím kabelem přenášena již jen aktuální změřená hodnota přes sériovou datovou komunikaci RS-485. Odpadá tak případná chyba měření, která obvykle vzniká u systémů přenášejících analogový signál ze snímače do měřící části umístěné v zhlaví vrtu, kde se teplota v průběhu roku podstatně mění. 

Uvedené řešení dovoluje dodávat tuto měřící sestavu i s chybou měření nižší než 0,1% z měřícího rozsahu. Případná rekalibrace se pak provádí pouze u ponorného snímače. 

Napájení a doba provozu bez výměny baterie

Hydrologger H40 má vlastní napájecí lithiovou baterii 3,6V/19Ah, která díky extrémně nízké proudové spotřebě samotného dataloggeru i připojeného snímače dovoluje až 20 let provozu měřící sestavy bez výměny baterie. Obvykle se však hydrologger vybavuje GSM/GPRS datovým modulem pro předávání změřených dat na server a proto je potřeba počítat se zkrácením intervalu pro výměnu baterie na 8 až 12 let v závislosti na četnosti a objemu odesílaných dat.

Datová paměť a četnost měření

Hydrologger H40 obsahuje velkou datovou paměť, která pojme data za více než 10 let provozu při obvyklém jednohodinovém intervalu měření. Tento interval je nastavitelný v rozsahu od 1 minuty do 1 dne. Vedle výšky zanoření tlakové sondy a teploty vody se do dalších záznamových kanálů dataloggeru obvykle zaznamená i vzdálenost hladiny od zhlaví vrtu (Stav) a nadmořská výška hladiny v metrech. Dojde-li po čase k zaplnění datové  paměti, budou nejstarší data cyklicky přepisována nově změřenými hodnotami.

Sběr dat

Data uložená v základní sestavě hladinoměrné sestavy bez vestavěného komunikačního modulu se k dalšímu zpracování přenášejí ručním načtením do notebooku přes propojovací kabel KP232/M12 (stejný kabel se používá i u stanic STELA). Přenos dat se provádí pod spuštěným programem MOST, který umožňuje zavést a udržovat databázi aktivních stanic. V terénu po připojení notebooku k vybrané měřící stanici program automaticky detekuje identifikační číslo stanice a následně doplní naposledy načtená data o nově pořízené hodnoty uložené v Hydrologgeru.

okno-vrt

Obdobně lze postupovat i u sestav typu H40R-TSH22 opatřených radiovým modulem nebo H40G-TSH22 s GSM modulem, které kromě pravidelného předávání dat do nadřízeného systému, také archivují ve své datové paměti všechna změřená data.

H40G-TSH22

sestava se zabudovaným GSM/GPRS+SMS modulem

Jedná se o nejobvyklejší provedení měřící sestavy. Pomocí interního GSM modulu jsou změřená data v pravidelných intervalech přenášena do databáze na serveru, kde jsou přístupna ve formě grafů a tabulek oprávněným klientům prostřednictvím webového prohlížeče.Součástí služeb datahostingu je i export dat za vybrané časové období či tisk měsíčních přehledů ve formě zpráv a pod.

Hydro-Logger H40

Vedle GPRS datových přenosů může Hydrologger H40-G také rozeslat přednastavené varovné SMS a upozornit tak uživatele na vybitou baterii, poruchu sondy či překročení sledované vodní hladiny přes přednastavené meze.

H40-detail

Veškeré parametrické nastavení dataloggeru lze u této sestavy provádět také na dálku přes GSM/GPRS síť přímo z internetu prostřednictvím programu MOST (měnit interval záznamu, posouvat "nulu" měření, měnit četnost datových relací a mnoho dalších parametrů podrobněji popsaných na stránce věnované Hydrologgeru H40).

Doba provozu bez výměny napájecí baterie Hydrologgeru je závislá především na četnosti datových relací na server. Uživatelsky nastavitelný interval se obvykle pohybuje od 1 dne do 1 týdne, čemuž odpovídá doba od 8 let do 12 let bez výměny baterie.

 

 

H40R-TSH22 (připravujeme)

sestava se zabudovaným radiovým modulem

Tato hladinoměrná sestava obsahuje radiový modul pracující ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz pod protokolem sítě Wavenis® na vzdálenost až 1000 m ve volném terénu. Jako protější bod stanice H40R je nutno použít základnový modul WaveBASE, který se přes sběrnici RS-485 připojuje k telemetrické stanici M4016-G3. Díky zvolené technologii Wavenis s velmi nízkou proudovou spotřebou je životnost vestavěné baterie více než 10 let bez její výměny.

schema Wavenis

Využití nacházejí tyto stanice při jejich nasazení ve větším počtu do vrtů umístěných blízko sebe tak, aby nebyla překročena jejich maximální možná vzdálenost 1000 m (200 m v zastavěném prostoru) od centrální telemetrické stanice M4016-G3 s připojeným modulem WaveBASE. Aktuální změřená data se pomocí radiové sítě a tohoto základnového modulu přenášejí do této stanice, která je archivuje ve svých záznamových kanálech (těch může být nastaveno až 32) a následně přenáší v pravidelných intervalech prostřednictvím GSM/GPRS sítě do databáze na server obdobně jako to dělají jednotlivé sestavy používající hydrologger H40G. Výhodou uvedeného řešení je nižší pořizovací cena i nižší náklady na provoz systému díky úspoře za datové přenosy placené telefonním operátorům (je potřeba pouze jedna SIM karta).

Radiové moduly mohou být nasazeny i v případech, kdy je potřeba na základě aktuálních změřených hladin v okolních vrtech řídit například čerpadla umístěná ve "středovém" vrtu a není technicky proveditelné nebo ekonomicky únosné budovat kabelové propojení z vrtů do místního řídícího systému.

.

Download: 
Datasheet
Datasheet